Kiểm Toán nhà nước có nhiệm vụ thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước không?

Kiểm Toán nhà nước có nhiệm vụ thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước không? Cơ quan nào có nhiệm vụ tham mưu, quản lý, thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước? (Chị T ở Đồng Nai).

Kiểm Toán nhà nước có nhiệm vụ thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước không?

Căn cứ Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 có quy định về nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước như sau:

Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước

13. Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

15. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.

16. Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

17. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước.

18. Xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước bao gồm việc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Cơ quan nào có nhiệm vụ tham mưu, quản lý, thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước?

Căn cứ Điều 1 Quyết định 1364/QĐ-KTNN năm 2020 quy định như sau:

Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý, thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Kiểm toán nhà nước; vận động tài trợ nước ngoài, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án được tài trợ nước ngoài của Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý, thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, Vụ Hợp tác quốc tế còn tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Kiểm toán nhà nước; vận động tài trợ nước ngoài, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án được tài trợ nước ngoài của Kiểm toán nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý và thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Quyết định 1364/QĐ-KTNN năm 2020, mhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý và thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước bao gồm:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề án, chiến lược hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch hợp tác quốc tế và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong từng thời kỳ với Kiểm toán nhà nước (cơ quan kiểm toán tối cao) các nước, với Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Châu Á (ASOSAI), Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) và các tổ chức quốc tế khác có liên quan;

+ Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện đề án, chiến lược hội nhập quốc tế và kế hoạch hợp tác quốc tế đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chuẩn bị ý kiến tham gia với Quốc hội, Chính phủ trong đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

Tham gia đoàn đàm phán của Kiểm toán nhà nước hoặc đại diện chính thức của Kiểm toán nhà nước khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền để tham gia đoàn đàm phán của Quốc hội, Chính phủ với các đối tác nước ngoài trên cơ sở phương án đàm phán đã được duyệt;

+ Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước đàm phán, soạn thảo, ký kết các thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác của Kiểm toán nhà nước với Kiểm toán nhà nước các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác của Kiểm toán nhà nước với đối tác nước ngoài;

+ Chủ trì tổ chức thu thập, cung cấp thông tin, kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề liên quan phục vụ công tác lãnh đạo, phát triển năng lực chuyên môn của Kiểm toán nhà nước; định kỳ phát hành và quản lý Bản tin quốc tế của Kiểm toán nhà nước;

+ Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc phổ biến kiến thức và áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán vào thực tiễn hoạt động của ngành;

+ Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của Kiểm toán nhà nước đối với các tổ chức quốc tế INTOSAI, ASOSAI và ASEANSAI;

+ Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý việc Kiểm toán nhà nước tham gia, thực hiện các hoạt động chuyên môn của các hiệp hội và tổ chức quốc tế;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập các nhóm công tác của Kiểm toán nhà nước tham gia các hoạt động chuyên môn của các hiệp hội và tổ chức quốc tế;

Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quy định phạm vi trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các nhóm công tác và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

+ Đại diện cho Kiểm toán nhà nước quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền.