Mục đích của việc lập Bảng chấm công là gì? Có những phương pháp chấm công nào? Mẫu Bảng chấm công là mẫu nào?

Mục đích của việc lập Bảng chấm công là gì? Có những phương pháp chấm công nào? Mẫu Bảng chấm công là mẫu nào?