Mẫu Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là mẫu nào? Lưu ý về việc áp dụng mẫu Hợp đồng?

image_pdfimage_print

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau mẫu Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là mẫu nào? Lưu ý về việc áp dụng mẫu Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa? Hướng dẫn chi tiết cách lập Hợp đồng? Câu hỏi của anh P.L.Q đến từ Thái Bình.

Mẫu Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là mẫu nào? Lưu ý về việc áp dụng mẫu Hợp đồng?

Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 133/2016/TT-BTC về đối tượng áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Theo đó, mẫu Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là Mẫu số 08 – LĐTL tại Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Lưu ý về việc áp dụng mẫu Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Căn cứ tại Điều 84 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định chung về chứng từ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán:

Quy định chung về chứng từ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

2. Các loại chứng từ kế toán tại danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

3. Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này để ghi chép chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

4. Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bản đó.

Theo đó, doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế Hợp đồng giao khoán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế Hợp đồng giao khoán doanh nghiệp có thể áp dụng mẫu Hợp đồng giao khoán – Mẫu số 08 – LĐTL tại Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Mục đích của việc lập Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì?

Mục đích của việc lập Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó.

Đồng thời, Hợp đồng giao khoán là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Hướng dẫn chi tiết cách lập Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Hướng dẫn chi tiết cách lập Hợp đồng giao khoán áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được hướng dẫn tại Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I. Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

– Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Phần II. Điều khoản cụ thể:

Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thanh toán) đối với bên nhận khoán.

Lưu ý:

(i) Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:

– 1 bản giao cho người nhận khoán;

– 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;

– 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

(ii) Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.