Mẫu thông báo kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Tôi có câu hỏi là mẫu thông báo kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Dương.

Mẫu thông báo kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Mẫu thông báo kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT.

Thời hạn công bố kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên trang thông tin điện tử của kiểm lâm trong bao lâu?

Thời hạn công bố kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên trang thông tin điện tử của kiểm lâm được quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT như sau:

Chuyển loại, phân loại lại doanh nghiệp

1. Chuyển loại doanh nghiệp:

a) Trường hợp chuyển loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhóm I hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp Nhóm I bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mà chưa được xóa án tích hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;

b) Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xác minh thông tin quy định tại khoản 1 Điều này để loại bỏ tên doanh nghiệp ra khỏi danh sách Nhóm I trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. Trường hợp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, Cơ quan tiếp nhận thông báo cho doanh nghiệp theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và gửi ngay kết quả chuyển loại doanh nghiệp qua thư điện tử về Cục Kiểm lâm.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ quan tiếp nhận qua Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, Cục Kiểm lâm công bố kết quả chuyển loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn.

2. Phân loại lại doanh nghiệp:

a) Doanh nghiệp có trách nhiệm tự kê khai phân loại doanh nghiệp lần hai, lần ba và các lần kế tiếp theo quy định tại Điều 4 Thông tư này;

b) Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm phân loại doanh nghiệp lần hai, lần ba và các lần kế tiếp như thực hiện phân loại doanh nghiệp lần đầu. Cục Kiểm lâm công bố kết quả phân loại lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn công bố kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trên trang thông tin điện tử của kiểm lâm là trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ quan tiếp nhận qua Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ được xây dựng và vận hành như thế nào?

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ được xây dựng và vận hành theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT như sau:

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp

1. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp luật; ứng dụng để tiếp nhận, lưu trữ thông tin và phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.

2. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp có khả năng thay đổi để phù hợp với các quy định hiện hành; phục vụ cho việc phân loại doanh nghiệp thuận lợi, chính xác, kịp thời; hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm phân quyền truy cập, tính bảo mật cao.

3. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp được xây dựng và vận hành trên môi trường trực tuyến, có giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp với thực tiễn, dễ thực hiện trong việc kê khai, tiếp nhận, xử lý hồ sơ; bảo đảm vận hành liên tục, không bị gián đoạn.

4. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp có khả năng chia sẻ thông tin với hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan: Hệ thống cấp giấy phép FLEGT, Hệ thống quản lý rủi ro trong lĩnh vực Hải quan và các hệ thống thông tin liên quan khác.

5. Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng, công nghệ thông tin, bảo vệ bí mật an toàn thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, theo quy định trên thì hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ được xây dựng và vận hành trên môi trường trực tuyến, có giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp với thực tiễn, dễ thực hiện trong việc kê khai, tiếp nhận, xử lý hồ sơ; bảo đảm vận hành liên tục, không bị gián đoạn.