Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy chứng nhận?

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy chứng nhận? Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như nào để đề nghị cấp giấy chứng nhận? Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi của anh B (Bình Dương).

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy chứng nhận?

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy chứng nhận phải căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 16/2012/TT-NHNN, nội dung như sau:

Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

2. Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với năng lực sản xuất, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

3. Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Như vậy, để được cấp giấy phép thì doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với năng lực sản xuất, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như nào để đề nghị cấp giấy chứng nhận?

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như nào để đề nghị cấp giấy chứng nhận phải căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2012/TT-NHNN, khoản 5 Điều 1 Thông tư 24/2022/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 của Thông tư 03/2017/TT-NHNN, nội dung như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này).

3. Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo quy định trên, để đề nghị cấp giấy chứng nhận thì doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Phụ lục 1 Thông tư 16/2012/TT-NHNN).

– Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất;

– Bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như nào để đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận?

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như nào để đề nghị cấp giấy phép phải căn cứ quy định tại Điều 8a Thông tư 16/2012/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN, khoản 5 Điều 1 Thông tư 24/2022/TT-NHNN nội dung như sau:

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

3. Trường hợp điều chỉnh địa điểm sản xuất trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hồ sơ kèm theo văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa chỉ mới.

Như vậy, doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Nếu điều chỉnh địa điểm sản xuất trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hồ sơ thì cần chuẩn bị thêm hồ sơ sau:

+ Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất.

+ Bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa chỉ mới.