Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Hướng dẫn giúp chị cách điền mẫu sổ sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ? Công ty trách nhiệm hữu hạn phải khóa sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ khi nào? Đây là câu hỏi của chị Q.T đến từ Thái Bình.

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn theo Mẫu số S33-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tải về Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay.

sổ kế toán

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Hướng dẫn cách điền mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?

Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn theo Mẫu số S33-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

– Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ;

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

– Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

– Cột 2: Ghi số tiền ngoại tệ (Nguyên tệ) phát sinh bên Nợ;

– Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

– Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ;

– Cột 5: Ghi số phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ đã quy đổi ra đồng Việt Nam;

– Cột 6, 8: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau mỗi nghiệp vụ thanh toán;

– Cột 7,9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau mỗi nghiệp vụ thanh toán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn phải khóa sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ khi nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn phải khóa sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ khi nào, thì căn cứ theo khoản 3 Điều 124 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký
1. Mở sổ
Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:
– Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.
– Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.
2. Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.
3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, cuối kỳ kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn phải khoá sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ trước khi lập Báo cáo tài chính.

Ngoài ra công ty còn phải khoá sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật