Mẫu số B03 DNN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ với doanh nghiệp vừa và nhỏ? Nguyên tắc và cách trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Mẫu số B03 DNN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ với doanh nghiệp vừa và nhỏ? Nguyên tắc và cách trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?