Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng với giá cố định được ước tính một cách đáng tin cậy khi đáp ứng điều kiện gì?

Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng với giá cố định được ước tính một cách đáng tin cậy khi đáp ứng điều kiện gì?