Mẫu đơn đăng ký thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền là mẫu nào?

Mẫu đơn đăng ký thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền là mẫu nào?

Mẫu đơn đăng ký thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền là mẫu nào? Bộ phận nào có trách nhiệm thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền? Trình tự thủ tục thu hồi tài khoản định danh?

Mẫu đơn đăng ký thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền là mẫu nào?

Mẫu đơn đăng ký thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền được sử dụng theo mẫu Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 sau đây.

thu hồi tài khoản định danh

Bộ phận nào có trách nhiệm thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 về trách nhiệm của Trung tâm Tin học như sau:

Trách nhiệm của Trung tâm Tin học

1. Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, liên tục của tài khoản định danh.

2. Quản lý, thực hiện việc cấp mới, thu hồi, khóa, mở khóa, thay đổi thông tin, cấp lại mật khẩu tài khoản định danh theo Quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Quy chế này.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng liên quan đến việc sử dụng tài khoản định danh.

4. Định kỳ 06 tháng, thực hiện rà soát, đánh giá và thực hiện điều chỉnh, thiết lập chính sách quản lý tài khoản định danh (nếu cần thiết).

5. Tiếp nhận, hỗ trợ người dùng xử lý vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tài khoản định danh.

6. Tổ chức thực hiện khắc phục sự cố; định kỳ tổ chức sao lưu dữ liệu liên quan đến tài khoản định danh.

Như vậy, Trung tâm tin học sẽ thực hiện thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu của cơ quản có thẩm quyền.

Trình tự thu hồi tài khoản định danh trong Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Điều kiện, trình tự thu hồi tài khoản định danh cá nhân, tài khoản định danh tổ chức

2. Trình tự thu hồi tài khoản định danh

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi chấm dứt làm việc tại Kiểm toán nhà nước (nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng, chuyển công tác), hệ thống sẽ tự động thu hồi tài khoản định danh khi đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cập nhật quyết định về công tác cán bộ trên phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước. Thời điểm thu hồi là thời điểm quyết định về công tác cán bộ có hiệu lực.

b) Đối với việc thu hồi tài khoản định danh theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền: đơn vị, tổ chức có thẩm quyền có văn bản đề nghị thu hồi tài khoản định danh và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu tại Phụ lục 02 của Quy chế này. Ngay sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ về việc thu hồi tài khoản định danh, Trung tâm Tin học có trách nhiệm thu hồi tài khoản định danh và thông báo cho đơn vị.

Và theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Điều kiện, trình tự thu hồi tài khoản định danh của bên thứ ba

2. Trình tự thu hồi tài khoản định danh

a) Hệ thống sẽ tự động thu hồi tài khoản định danh của bên thứ ba khi thời gian sử dụng của tài khoản định danh hết hiệu lực.

b) Đối với việc thu hồi tài khoản định danh của bên thứ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền: đơn vị, tổ chức có thẩm quyền có văn bản đề nghị thu hồi tài khoản định danh và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu tại Phụ lục 02 của Quy chế này. Ngay sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ về việc thu hồi tài khoản định danh, Trung tâm Tin học có trách nhiệm thu hồi tài khoản định danh và thông báo cho đơn vị.

Như vậy, thủ tục thu hồi tài khoản định danh của tổ chức, cá nhân trong Kiểm toán nhà nước và của bên thứ 3 theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền đều thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Đơn vị, tổ chức có thẩm quyền có văn bản đề nghị thu hồi tài khoản định danh và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu tại Phụ lục 02 cung cấp ở trên.

Bước 2: Ngay sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ về việc thu hồi tài khoản định danh, Trung tâm Tin học có trách nhiệm thu hồi tài khoản định danh.

Bước 3: Trung tâm tin học sẽ thông báo cho đơn vị sau khi thực hiện thu hồi.