Mẫu đơn đăng ký phân quyền tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước là mẫu nào? Tải về ở đâu? Đăng ký phân quyền đối với tài khoản định danh nào?

Mẫu đơn đăng ký phân quyền tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước là mẫu nào? Tải về ở đâu? Đăng ký phân quyền đối với tài khoản định danh nào?

Mẫu đơn đăng ký phân quyền tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước là mẫu nào? Tải về ở đâu? Đăng ký phân quyền đối với tài khoản định danh nào? Người được đăng ký phân quyền sử dụng tài khoản nghiệp vụ có trách nhiệm như thế nào trong việc sử dụng tài khoản?

Mẫu đơn đăng ký phân quyền tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước là mẫu nào? Tải về ở đâu?

Mẫu đơn đăng ký phân quyền tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước hiện nay đang sử dụng là mẫu đơn tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 sau đây.

Mẫu đơn đăng ký phân quyền tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước

 Tải về Mẫu đơn đăng ký phân quyền tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước hiện nay

Việc đăng ký phân quyền được thực hiện đối với tài khoản định danh nào của Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 về việc cấp và quản lý quyền truy cập như sau:

Cấp, quản lý quyền truy cập

1. Việc cấp quyền cho tài khoản định danh cá nhân được cấp mới thực hiện theo nguyên tắc cấp quyền tối thiểu theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người dùng.

2. Cấp quyền truy cập cho tài khoản quản trị phần mềm, tài khoản nghiệp vụ được thực hiện theo quy định tại các quy chế quản lý, khai thác sử dụng phần mềm do Kiểm toán nhà nước ban hành.

3. Đăng ký phân quyền cho tài khoản nghiệp vụ được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 06 của Quy chế này.

4. Cấp quyền cho tài khoản định danh cá nhân để truy cập mạng cục bộ (mạng LAN), mạng diện rộng (mạng WAN), truy cập mạng không dây, truy cập Internet, truy cập mạng riêng ảo (VPN) được thực hiện theo Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước.

5. Trung tâm Tin học quy định và chịu trách nhiệm việc cấp, quản lý quyền truy cập đối với tài khoản đặc quyền để đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước hoạt động ổn định, liên tục, an toàn và bảo mật thông tin.

Theo đó, việc đăng ký phân quyền được thực hiện đối với tài khoản nghiệp vụ. Đây là tài khoản định danh được cấp để khai thác hoặc xử lý các quy trình nghiệp vụ trên phần mềm của Kiểm toán nhà nước.

Lưu ý: Đăng ký phân quyền cho tài khoản nghiệp vụ được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 06 được cung cấp ở trên

 

Người được đăng ký phân quyền sử dụng tài khoản nghiệp vụ có trách nhiệm như thế nào trong việc sử dụng tài khoản?

Theo Điều 15 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 thì người được đăng ký phân quyền sử dụng tài khoản nghiệp vụ có trách nhiệm:

(1) Tuân thủ các quy định về việc sử dụng, quản lý tài khoản định danh được quy định tại Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021.

(2) Khi có sự thay đổi về thông tin tài khoản, cá nhân được cấp tài khoản định danh có trách nhiệm:

+ Kịp thời cập nhật kịp thời thông tin thay đổi theo quy định tại Quyết định 1327/QĐ-KTNN năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước hoặc;

+ Thông báo các thông tin thay đổi theo quy định Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021.

(3) Trong trường hợp nhận thấy mất an toàn thông tin trong quá trình sử dụng tài khoản định danh, thực hiện ngay việc thay đổi mật khẩu, đồng thời thông báo cho Trung tâm Tin học để xử lý rà soát, đánh giá, khắc phục các lỗ hổng bảo mật có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước.

Bộ phận nào hỗ trợ người dùng tài khoản nghiệp vụ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tài khoản khi được phân quyền?

Theo quy định tại Điều 17 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 về trách nhiệm của Trung tâm Tin học như sau:

Trách nhiệm của Trung tâm Tin học

1. Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, liên tục của tài khoản định danh.

2. Quản lý, thực hiện việc cấp mới, thu hồi, khóa, mở khóa, thay đổi thông tin, cấp lại mật khẩu tài khoản định danh theo Quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Quy chế này.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng liên quan đến việc sử dụng tài khoản định danh.

4. Định kỳ 06 tháng, thực hiện rà soát, đánh giá và thực hiện điều chỉnh, thiết lập chính sách quản lý tài khoản định danh (nếu cần thiết).

5. Tiếp nhận, hỗ trợ người dùng xử lý vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tài khoản định danh.

6. Tổ chức thực hiện khắc phục sự cố; định kỳ tổ chức sao lưu dữ liệu liên quan đến tài khoản định danh.

Theo đó, Trung tâm tin học có trách nhiệm hỗ trợ người dùng tài khoản nghiệp vụ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tài khoản khi được phân quyền.