Mẫu đăng ký tài khoản định danh tổ chức đối với đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước là mẫu nào?

 

Mẫu đăng ký tài khoản định danh tổ chức đối với đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước là mẫu nào?

Mẫu đăng ký tài khoản định danh tổ chức đối với đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước được sử dụng theo mẫu 01 Phụ lục 1 Mẫu đăng ký tài khoản định danh ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Mẫu đăng ký tài khoản định danh ảnh

Mẫu đăng ký tài khoản định danh tổ chức đối với đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước được cấp mới tài khoản định danh tổ chức khi nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Điều kiện, trình tự thực hiện cấp mới tài khoản định danh cá nhân, tài khoản định danh tổ chức

1. Đối với tài khoản định danh cá nhân

a) Điều kiện cấp mới: người dùng chưa được cấp tài khoản định danh hoặc đã được cấp tài khoản định danh nhưng bị thu hồi.

b) Trình tự thực hiện:

– Đơn vị thực hiện cập nhật thông tin người dùng lên phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1327/QĐ-KTNN ngày 25/9/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông tin người dùng được cập nhật trên phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước, Trung tâm Tin học thực hiện cấp mới tài khoản định danh, hộp thư điện tử và thông báo cho đơn vị.

2. Đối với tài khoản định danh tổ chức

a) Điều kiện cấp mới:

– Đơn vị, tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh hoặc đã được cấp tài khoản định danh nhưng bị thu hồi.

– Có văn bản đề nghị của đơn vị, tổ chức và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu tại Phụ lục 01 của Quy chế này.

b) Trình tự cấp mới: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hợp lệ, Trung tâm Tin học thực hiện cấp mới tài khoản định danh và thông báo cho đơn vị, tổ chức.

Như vậy, đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước được cấp mới tài khoản định danh tổ chức nếu chưa được cấp tài khoản định danh hoặc đã được cấp tài khoản định danh nhưng bị thu hồi.

Đồng thời, có văn bản đề nghị của đơn vị, tổ chức và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu đăng ký tài khoản định danh tổ chức đối với đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước cung cấp trên.

 

Chỉ được phép cấp bao nhiêu tài khoản định danh cho mỗi đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Quản lý tài khoản định danh

1. Mỗi người dùng là cá nhân được cấp 01 tài khoản định danh cá nhân để sử dụng, khai thác hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước và chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản định danh của mình theo đúng quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước. Thông tin tài khoản định danh cá nhân được đồng bộ với thông tin cán bộ được lưu trữ trên phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước.

2. Mỗi đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước (bao gồm đơn vị cấp phòng) được cấp 01 tài khoản định danh tổ chức để sử dụng hệ thống thư điện tử của Kiểm toán nhà nước. Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản định danh tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước.

3. Tài khoản định danh của bên thứ ba được cấp khi có yêu cầu hợp lệ của các cấp có thẩm quyền. Các tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản định danh chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản định danh theo quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước.

4. Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản quản trị phần mềm, tài khoản đặc quyền theo các quy định của Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, theo quy định thì chỉ được phép cấp 01 tài khoản định danh tổ chức cho mỗi đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước (bao gồm đơn vị cấp phòng) để sử dụng hệ thống thư điện tử của Kiểm toán nhà nước.

Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản định danh tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước.