Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo NĐ 123

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót dùng để xử lý khi viết sai hóa đơn điện tử là Mẫu 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Các bạn muốn lấy Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo NĐ 123 nêu trên về tham khảo thì có thể nhắn tin qua zalo 0988680223 hoặc gửi mail về địa chỉ cskh@ketoanviethung.vn để Kế toán Việt Hưng gửi mẫu cho bạn.
Mẫu 04/04/SS-HĐĐT dùng trong việc sau:
+ Người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử có mã của CQT đã lập có sai sót: trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đã được cấp mã nhưng chưa gửi cho người mua
+ Người bán thông báo điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã của CQT hoặc không có mã của CQT đã lập có sai sót: trong trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót
+ Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
 
Các bạn lưu ý: Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót có trên phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử mà DN bạn đang sử dụng
=> Bạn tiến hành lập Mẫu 04/SS-HĐĐT trực tiếp trên phần mềm rồi thực hiện ký điện tử để gửi cho CQT ngày trên phần mềm HĐĐT