Khi Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu thì doanh nghiệp được giảm trừ trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp tối đa bao năm?