Khi có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cần phải làm thủ tục điều chỉnh trong bao lâu?

Tôi có thắc mắc như sau: Khi có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cần phải làm thủ tục điều chỉnh trong bao lâu? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh V (Đồng Nai).

Khi có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cần phải làm thủ tục điều chỉnh trong bao lâu?

Khi có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cần phải làm thủ tục điều chỉnh được quy định tại Điều 23 Nghị định 88/2014/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 17 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp lần gần nhất;

c) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

3. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính thẩm định, xem xét hồ sơ để điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Như vậy, khi có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cần phải làm thủ tục điều chỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi.

Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thì có cần phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước không?

Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thì có cần phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước được quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2014/NĐ-CP như sau:

Những thay đổi phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi về những nội dung sau đây, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài chính và cơ quan đăng ký kinh doanh:

1. Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này;

2. Tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm;

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

4. Giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm;

5. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thì doanh nghiệp cần phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài chính và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm có được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính không?

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm có được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính được quy định tại Điều 25 Nghị định 88/2014/NĐ-CP như sau:

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

a) Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại Khoản 1 đến Khoản 6 Điều 14 Nghị định này trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp;

b) Thực hiện một trong các hành vi nghiêm cấm quy định tại Khoản 1 đến Khoản 9 Điều 7 Nghị định này;

c) Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tự động bị hết hiệu lực đối với các trường hợp quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Tài chính ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với trường hợp quy định Khoản 1 Điều này.

4. Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

5. Doanh nghiệp phải chấm dứt ngay các hoạt động xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ liên quan đến xếp hạng tín nhiệm kể từ thời điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tự động bị hết hiệu lực; hoặc từ thời điểm Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có hiệu lực thi hành.

Như vậy, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.