Khi có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ thì ưu tiên chọn doanh nghiệp nào?

Tôi có thắc mắc như sau: Khi có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ thì ưu tiên chọn doanh nghiệp nào? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh B (Quảng Nam).

Để được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tổng nguồn vốn không quá bao nhiêu?

Tổng nguồn vốn để được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 như sau:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo quy định của pháp luật về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong những các tiêu chí dưới đây:

– Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

– Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì để xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tổng số vốn không quá 100 tỷ đồng.

Khi có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ thì ưu tiên chọn doanh nghiệp nào?

Khi có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ thì ưu tiên chọn doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 như sau:

Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

3. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

4. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

5. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì khi trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng những điều kiện hỗ trợ theo quy định thì sẽ ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp như sau:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là những nguồn nào?

Các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 6 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 như sau:

Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;

b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

2. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của pháp luật ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ bao gồm:

– Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;

– Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Ngoài ra, ngoại trừ nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thì các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn lại sẽ phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định