Khi ban hành quyết định kiểm toán nhà nước có bắt buộc phải căn cứ vào Kế hoạch kiểm toán hằng năm không?

Khi ban hành quyết định kiểm toán nhà nước có bắt buộc phải căn cứ vào Kế hoạch kiểm toán hằng năm không?