Khấu trừ thuế TNCN là gì? Không phát sinh khấu trừ có phải khai thuế?