Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2024 thực hiện ra sao? Thời hạn quyết toán thuế TNCN 2024 thế nào?