Kết cấu Bảng cân đối kế toán gồm mấy phần? Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm ra sao?

Kết cấu Bảng cân đối kế toán gồm mấy phần? Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm ra sao?