Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu gồm những hàng hóa nào?