Giấy thanh toán tiền tạm ứng là gì? Một số lưu ý khi sử dụng mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng? Hướng dẫn cách ghi?

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau giấy thanh toán tiền tạm ứng là gì? Một số lưu ý khi sử dụng mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng? Hướng dẫn cách ghi Giấy đề nghị tạm ứng? Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng? Câu hỏi của anh X.L.Q đến từ TP.HCM.

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là gì? Một số lưu ý khi sử dụng mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng? Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng?

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là gì?

Theo Mẫu số 04-TT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Giấy thanh toán tiền tạm ứng thì:

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng?

(i) Về đối tượng áp dụng mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng:

Căn cứ tại Điều 1 Thông tư 200/2014/TT-BTC về đối tượng áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

(ii) Lưu ý khi sử dụng mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng:

Theo quy định tại Điều 117 Thông tư 200/2014/TT-BTC về hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán:

– Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

– Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng – Mẫu số 04-TT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

– Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bản đó.

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng?

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng là Mẫu số 04-TT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hướng dẫn cách ghi Giấy thanh toán tiền tạm ứng?

Hướng dẫn cách ghi Giấy thanh toán tiền tạm ứng được hướng dẫn tại Mẫu số 04-TT Phụ lục 3 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:

Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.

Mục 2 : Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

– Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.

– Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

Chữ ký trên Giấy thanh toán tiền tạm ứng phải ký bằng bút gì?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 118 Thông tư 200/2014/TT-BTC lập và ký chứng từ kế toán:

Lập và ký chứng từ kế toán

3. Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.

Như vậy, tất cả các chữ ký trên Giấy thanh toán tiền tạm ứng phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.