Ghi sổ và Tính toán Lãi suất theo phương pháp Lãi suất phức tạp

Ghi sổ và Tính toán Lãi suất theo phương pháp Lãi suất phức tạp

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một khoản vay khác với lãi suất phức tạp:

Ngày: 01/02/2023 Khách hàng: XYZ Corporation Số tiền vay: 2,000,000 VND Thời hạn vay: 12 tháng Lãi suất: 8% mỗi tháng

Bước 1: Ghi sổ

  • Nợ: XYZ Corporation (Nợ vay) 2,000,000
  • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ vay) 2,000,000

Bước 2: Tính toán Lãi suất phức tạp

Lãi suất phức tạp = Số tiền vay × ((1 + Lãi suất)^Thời hạn – 1) = 2,000,000 × ((1 + 0.08)^12 – 1) = 2,000,000 × (2.158924 – 1) = 2,000,000 × 1.158924 = 2,317,848 VND

Bước 3: Ghi sổ Lãi suất

  • Nợ: Chi phí lãi (Chi phí lãi) 2,317,848
  • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ lãi) 2,317,848