Doanh nghiệp sản xuất phần mềm có cần xác nhận của Bộ Thông tin Truyền thông để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?