Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo lĩnh vực có khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn thì được tính ưu đãi thuế TNDN không?