Doanh nghiệp có được thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cố định khi đã thông báo với cơ quan thuế không?

image_pdfimage_print