Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024

Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang được quy định tại điểm d, khoản 6, điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới

Tổng quan về Điều kiện để được ủy quyền QTT TNCN như sau:
Dành cho NLĐ đã có MST TNCN và đáp ứng được các điều kiện sau:
Đủ điều kiện: 
– Trong năm tính thuế, cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 nơi duy nhất
Thực tế đang làm việc tại đó tại thời điểm DN thực hiện QTT TNCN (kể cả trường hợp làm việc dưới 12 tháng)
Trường hợp trong năm tính thuế, cá nhân có thêm thu nhập vãng lai (thu nhập từ HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ) tại nơi khác thì phải đáp ứng được các điều kiện sau:
+ Có thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm tính thuế không quá 10.000.000đ/tháng
+ Đã bị khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% tại nơi đó.
Không đủ điều kiện
+ Cá nhân ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ
+ Cá nhân ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi trong năm tính thuế
+ Đã nghỉ việc tại thời điểm DN thực hiện QTT TNCN
+ Trường hợp trong năm tính thuế, Cá nhân có thêm thu nhập vãng lai tại nơi khác mà:
+ Có thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm tính thuế vượt quá 10.000.000đ/tháng
+ Hoặc cá nhân chưa bị khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (do nhận được thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần chi trả, hoặc làm cam kết thu nhập)

Chi tiết về điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024 theo quy định tại điểm d, khoản 6, điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
– Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
=> Tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).
– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.
 
Lưu ý: cá nhân làm ủy quyền quyết toán thuế TNCN phải có MST TNCN 

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

– Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).
– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.
– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).
– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.
– Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai (hợp đồng dưới 3 thángđã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).
– Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế
– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Xử lý trường hợp đã quyết toán thay cho đối tượng không đủ điều kiện ủy quyền:

– Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung:
“Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.