Địa điểm, lịch thi thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024? Nội dung thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như thế nào?