Công ty TNHH 2 thành viên trở lên vay vốn thành viên với giá trị bao nhiêu % vốn chủ sở hữu thì được xem là giao dịch liên kết?

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên có vốn chủ sở hữu là 10 tỷ. Trong kỳ, công ty có vay tiền của thành viên công ty như sau: vay thành viên A 500 triệu, vay thành viên B 700 triệu. Số tiền vay các thành viên có được tính là trên 10% vốn chủ sở hữu (1,2 tỷ) để hình thành giao dịch liên kết không? Hay tính riêng từng thành viên thì không đủ 10% nên không hình thành giao dịch liên kết? Câu hỏi của anh N.T.P ở Bình Dương.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên vay vốn thành viên với giá trị bao nhiêu % vốn chủ sở hữu thì được xem là giao dịch liên kết?

Việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên vay vốn thành viên với giá trị bao nhiêu % vốn chủ sở hữu thì được xem là giao dịch liên kết, theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP như sau:

Các bên có quan hệ liên kết

2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.

Dẫn chiếu khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Từ những quy định trên, có thể thấy công ty TNHH 2 thành viên trở lên vay vốn thành viên công ty với giá trị ít nhất 10% vốn chủ sở hữu (tính trên từng giao dịch của công ty và cá nhân cho vay) tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế thì được xem là giao dịch liên kết.

Đối với trường hợp câu hỏi của công ty của anh vay tiền của nhiều thành viên công ty thì không cộng tổng các khoản vay này lại để xác định có đạt tỷ lệ từ 10% trở lên vốn chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế.

Do đó, trường hợp công ty anh vay tiền của các thành viên công ty nêu trên thì chưa hình thành giao dịch liên kết.

Trong mọi trường hợp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phần đúng không?

Việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được phát hành cổ phần không, theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Theo đó, về nguyên tắc công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phần.

Tuy nhiên công ty vẫn có thể phát hành cổ phần trong trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Nếu Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên không quy định thì ai là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi Điều lệ công ty không quy định, theo khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, trường hợp Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.