Công ty có được mượn tiền Giám đốc để hoạt động khi thiếu vốn không? Nếu được thì đây có phải giao dịch liên kết không?