Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có chức năng gì? Tổ chức, cá nhân sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử có phải trả phí không?

Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có chức năng gì? Tổ chức, cá nhân sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử có phải trả phí không?

Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có chức năng gì? Tổ chức, cá nhân sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử có phải trả phí không? Thông tin trên cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có chức năng gì?

Chức năng của Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định tail Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 gồm:

– Quản lý và công bố thông tin chính thức của Kiểm toán nhà nước;

– Liên kết, tích hợp các kênh thông tin và ứng dụng nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

– Phục vụ hoạt động tác nghiệp của các đơn vị, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước;

– Giới thiệu Kiểm toán nhà nước và các lĩnh vực hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

– Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và lĩnh vực kiểm toán nhà nước nói riêng;

– Cung cấp, trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có chức năng gì? (hình từ internrt)

Tổ chức, cá nhân sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có phải trả phí không?

Yêu cầu đối với thông tin trên cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Nguyên tắc thông tin

1. Yêu cầu đối với thông tin

c) Phù hợp với mục đích, yêu cầu của Cổng thông tin điện tử, tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước và các quy định khác có liên quan;

d) Việc khai thác, đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào, nhưng phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Như vậy, tổ chức, cá nhân sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào, nhưng phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

 

Thông tin trên cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023, thông tin trên cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước gồm có:

(1) Thông tin chủ yếu:

– Thông tin chung: Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán nhà nước; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước; thông tin liên hệ và tiếp nhận thông tin (địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức…);

– Tin tức, sự kiện: Các tin, bài phản ánh hoạt động của Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và các vấn đề liên quan Kiểm toán nhà nước;

– Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (chính thức ban hành bằng văn bản); ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

– Thông tin về chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước; thông tin về các chương trình/dự án/đề án hợp tác quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

– Thông tin về kế hoạch kiểm toán năm; kết quả kiểm toán; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được phép công khai theo quy định của pháp luật;

– Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

– Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, văn bản quản lý hành chính và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước;

– Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Kiểm toán nhà nước chủ trì soạn thảo cần lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý hành chính, dự thảo báo cáo, văn bản khác được đưa ra lấy ý kiến nội bộ;

– Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công của Kiểm toán nhà nước;

– Thông tin về tuyển dụng, tuyển chọn, thông tin liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước của Kiểm toán nhà nước phải công khai theo quy định của pháp luật;

– Thông tin về các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học do Kiểm toán nhà nước quản lý, thực hiện;

– Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán nhà nước;

– Công tác thi đua – khen thưởng;

– Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội của Kiểm toán nhà nước;

– Thông tin trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nói chung và kiểm toán nhà nước nói riêng;

– Giới thiệu các ấn phẩm thông tin, tạp chí chuyên ngành của Kiểm toán nhà nước hoặc của các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước;

– Các thông tin khác có liên quan được lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

(2) Thông tin tiếng nước ngoài:

Thông tin quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 phải được cung cấp bản tiếng Anh để đăng tải trên giao diện tiếng Anh của Cổng thông tin điện tử. Tùy theo khả năng và điều kiện cho phép, các thông tin tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 và các thông tin khác có thể dược chọn lọc để cung cấp trên giao diện tiếng Anh của Cổng thông tin điện tử.