Cơ quan hải quan có ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp người khai thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp không?