Có bắt buộc phải ghi nhật ký kiểm toán hằng ngày trong hoạt động Kiểm toán nhà nước hay không? Nhật ký kiểm toán được tạo lập dưới dạng gì?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là trong hoạt động Kiểm toán nhà nước có bắt buộc phải ghi nhật ký kiểm toán hằng ngày hay không? Trong hồ sơ kiểm toán nhật ký kiểm toán được tạo lập dưới dạng gì? Câu hỏi của anh M (Hà Nam).

Trong hoạt động Kiểm toán nhà nước có bắt buộc phải ghi nhật ký kiểm toán hằng ngày hay không?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 về cập nhật dữ liệu về hoạt động kiểm toán như sau:

Cập nhật dữ liệu về hoạt động kiểm toán

3. Cập nhật tiến độ cuộc kiểm toán và các dữ liệu trong quá trình thực hiện kiểm toán

b. Ghi nhật ký kiểm toán, nhật ký công tác điện tử

b1. Ghi nhật ký kiểm toán điện tử

– Thành viên đoàn kiểm toán khi thực hiện kiểm toán có trách nhiệm ghi đầy đủ, chính xác, kịp thời nhật ký kiểm toán điện tử theo quy định vào phần mềm.

– Nhật ký kiểm toán được ghi hàng ngày trong quá trình thực hiện kiểm toán; việc sửa đổi, bổ sung nội dung nhật ký (nếu có) phải thực hiện theo đúng quy định.

– Tổ trưởng Tổ kiểm toán, ngoài công tác ghi nhật ký kiểm toán điện tử theo kế hoạch kiểm toán chi tiết được duyệt, hàng ngày còn có trách nhiệm soát xét và xác nhận đối với công việc thực hiện của các thành viên trong Tổ kiểm toán trên nhật ký điện tử.

b2. Ghi nhật ký công tác điện tử

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán (trừ trường hợp Phó trưởng đoàn kiểm toán kiêm nhiệm Tổ trưởng tổ kiểm toán thì áp dụng mẫu Nhật ký kiểm toán của kiểm toán viên) có trách nhiệm ghi chép các công việc liên quan đến chỉ đạo, quản lý đoàn/tổ kiểm toán vào nhật ký công tác điện tử theo quy định tại mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo đó, trong hoạt động Kiểm toán nhà nước nhật ký kiểm toán phải được ghi nhận hằng ngày trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Lưu ý: Khi có sửa đổi bổ sung nội dung nhật ký kế toán phải thực hiện đúng theo quy định.

Trong hồ sơ kiểm toán nhật ký kiểm toán được tạo lập dưới dạng gì?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 4 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 như sau:

Cập nhật dữ liệu về hoạt động kiểm toán

7. Tạo lập hồ sơ kiểm toán và số hóa hồ sơ kiểm toán

a. Tạo lập hồ sơ kiểm toán điện tử

a1. Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm rà soát, phân loại, sắp xếp, lập danh mục hồ sơ kiểm toán, số hóa, tạo lập hồ sơ kiểm toán điện tử trên phần mềm theo quy định.

a2. Danh mục hồ sơ kiểm toán điện tử được thiết lập trên phần mềm tương ứng với danh mục hồ sơ kiểm toán của KTNN và được đồng bộ với các phần mềm liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN.

a3. Các tài liệu (Quyết định kiểm toán, Nhật ký kiểm toán và các tài liệu khác) đã được tạo lập dưới dạng điện tử trong quá trình tác nghiệp trên các phần mềm nội bộ của KTNN sẽ được đồng bộ sang phần mềm mà không phải thực hiện quét lại.

a4. Các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phải được đánh mã tài liệu trước khi thực hiện số hóa.

a5. Thủ trưởng đơn vị và công chức được giao nhiệm vụ tạo lập hồ sơ kiểm toán điện tử phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của hồ sơ kiểm toán trên phần mềm.

Theo đó, khi tạo lập hồ sơ kiểm toán thi Nhật ký kiểm toán đã được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử trong quá trình tác nghiệp trên các phần mềm nội bộ của Kiểm toán nhà nước.

Nhật ký kiểm toán sẽ được đồng bộ sang phần mềm mà không phải thực hiện quét lại.

Những dữ liệu về nhật ký kiểm toán được cập nhật có được dùng để đánh giá xếp loại thành viên Đoàn kiểm toán không?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 như sau:

Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN tuân thủ theo các nội dung quy định tại Quy chế này và các quy định liên quan của KTNN là cơ sở và cung cấp thông tin cho việc:

a. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và xếp loại tập thể của đơn vị cuối năm;

b. Đánh giá và xếp loại thành viên đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và Đoàn KTNN;

c. Công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công chức.

2. Các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về cập nhật dữ liệu trong hoạt động của KTNN tại Quy chế này và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng của từng phần mềm nghiệp vụ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của KTNN.

Như vậy, đối với những nhật ký kiểm toán cập nhật trong hệ thống Kiểm toán nhà nước sẽ được dùng để đánh giá xếp loại thành viên Đoàn kiểm toán.