Chứng chỉ kế toán hành nghề bị mất có được cấp lại không? Người bị xử phạt vi phạm hành chính thì sau 1 năm mới được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đúng không?

Cho tôi hỏi chứng chỉ kế toán hành nghề bị mất có được cấp lại không? Người bị xử phạt vi phạm hành chính thì sau 1 năm mới được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đúng không? Câu hỏi của anh N.T.Đ từ Lâm Đồng.

Chứng chỉ kế toán hành nghề bị mất có được cấp lại không?

Trường hợp chứng chỉ kế toán hành nghề bị mất được quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 91/2017/TT-BTC như sau:

Cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi, Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên cho người đạt kết quả thi.

2. Chứng chỉ kiểm toán viên (Phụ lục số 04) hoặc chứng chỉ kế toán viên (Phụ lục số 05) được trao trực tiếp cho người được cấp chứng chỉ hoặc người được ủy quyền của người được cấp; trường hợp bị mất sẽ không được cấp lại.

3. Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán.

Theo đó, chứng chỉ kế toán hành nghề có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề kế toán.

Tuy nhiên, trong trường hợp chứng chỉ kế toán hành nghề bị mất thì sẽ không được cấp lại.

Người bị xử phạt vi phạm hành chính thì sau 1 năm mới được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đúng không?

Việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật Kế toán 2015 như sau:

Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

4. Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.

b) Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Người đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

d) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác;

đ) Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo quy định, người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác thì không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Như vậy, nếu trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán theo hình thức cảnh cáo thì chỉ cần đảm bảo đủ thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt là đã có thể đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Chứng chỉ kế toán hành nghề bị thu hồi trong trường hợp nào?

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ kế toán hành nghề được quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 91/2017/TT-BTC như sau:

Thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

1. Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Kê khai không trung thực về quá trình và thời gian làm việc, kinh nghiệm công tác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

b) Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

c) Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên.

Như vậy, theo quy định, chứng chỉ kế toán hành nghề có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

(1) Kê khai không trung thực về quá trình và thời gian làm việc, kinh nghiệm công tác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

(2) Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

(3) Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

(4) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.