Cách làm phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN – Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Hướng dẫn cách kê khai làm phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN

Mẫu phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN dùng để kê khai toàn bộ những người phụ thuộc đã tính giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người lao động trong năm tính thuế:

Đối tượng áp dụng kê khai trên phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Cách kê khai phụ lục mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN:

Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN theo năm dương lịch.
 
Chỉ tiêu [02] Lần đầu: Nếu khai thuế lần đầu thì đánh dấu “x” vào ô vuông.
 
Chỉ tiêu [03] Bổ sung lần thứ: Nếu khai sau lần đầu thì được xác định là khai bổ sung và ghi số lần khai bổ sung vào chỗ trống. Số lần khai bổ sung được ghi theo chữ số trong dãy chữ số tự nhiên (1, 2, 3….).
 
Chỉ tiêu [04] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 
Chỉ tiêu [05] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.
 
* Phần kê khai các chỉ tiêu của bảng:
 
Cột chỉ tiêu số [06] Số thứ tự: Được ghi lần lượt theo chữ số trong dãy chữ số tự nhiên (1, 2, 3….).
 
Cột chỉ tiêu số [07] Họ và tên người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của từng cá nhân đăng ký tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 
Cột chỉ tiêu số [08] Mã số thuế của người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
 
Cột chỉ tiêu số [09] Họ và tên người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên người phụ thuộc của cá nhân theo tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/GKS.
Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc sẽ kê khai vào 1 dòng
Trường hợp Người lao động (Người nộp thuế) có nhiều người phụ thuộc thì tên của 
Người lao động (Người nộp thuế) này sẽ xuất hiện tại nhiều dòng
Ví dụ như trường hợp của 
Người lao động (Người nộp thuế) là Bùi Tiến Dũng và do ông Dũng có 3 người phụ thuộc nên thông tin của ông Dũng sẽ xuất hiện tại 3 dòng (tương ứng với 3 người phụ thuộc đó) 
 
Cột chỉ tiêu số [10] Ngày sinh của người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người phụ thuộc.
 
Cột chỉ tiêu số [11] Mã số thuế của người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của người phụ thuộc như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
 
Cột chỉ tiêu số [12] Loại giấy tờ (số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/GKS) người phụ thuộc: Ghi loại giấy tờ chứng minh thông tin của người phụ thuộc theo từng người phụ thuộc: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS.
 
Cột chỉ tiêu số [13] Số giấy tờ: Ghi rõ ràng, đầy đủ số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS theo từng người phụ thuộc.
 
Cột chỉ tiêu số [14] Quan hệ với người nộp thuế: Ghi rõ ràng mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế.
 
Cột chỉ tiêu số [15] Từ tháng: Là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc trong năm tính thuế theo thực tế phát sinh.
 
Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế theo đúng thực tế phát sinh thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế và đã có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
 
Trường hợp trong năm cá nhân đã thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nhưng đến cuối năm có yêu cầu điều chỉnh lại theo thực tế phát sinh thì thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc.
 
Cột chỉ tiêu số [16] Đến tháng: Là thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc trong năm tính thuế theo thực tế phát sinh.
Lưu ý đối với chỉ tiêu 15 và 16: Thời gian kê khai ở 2 cột này phải khoảng thời gian quyết toán
(Năm giảm trừ phải thuộc khoảng thời gian quyết toán: từ tháng 01/năm quyết toán đến tháng 12/năm quyết toán)
Ví dụ: Khi doanh nghiệp làm tờ khai quyết toán thuế TNCN cho năm 2024
Thì thời gian kê khai tại cột chỉ tiêu số 15 và 16 này phải thuộc trong khoảng thời gian từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
=> Nếu kê khai ngoài khoảng thời gian này thì phần mềm HTKK sẽ báo lỗi

 

Hướng dẫn cách nhập liệu, kê khai các chỉ tiêu trên phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN khi làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai:

Các chỉ tiêu cần nhập: Kiểm tra không được trùng các cột [8], [11], [12], [13]
+ Chỉ tiêu [06] tự động thêm dòng khi ấn F5 thêm dòng trực tiếp trên phần mềm
+ Chỉ tiêu [07]: cho phép NSD tự nhập kiểu text, bắt buộc nhập, nhập tối đa 100 kí tự.
+ Chỉ tiêu [08]: Bắt buộc nhập tối đa 10 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc mã số thuế 
+ Chỉ tiêu [09]: cho phép NSD tự nhập kiểu text, bắt buộc nhập, nhập tối đa 100 kí tự.
+ Chỉ tiêu [10]: NSD nhập kiểu dd/mm/yyyy. Kiểm tra ngày sinh không được lớn hơn ngày hiện tại và phải nhỏ hơn hoặc bằng từ tháng giảm trừ
+ Chỉ tiêu [11]: Nhập tối đa 10 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc mã số thuế và không được trùng với MST của người nộp thuế, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng 
+ Chỉ tiêu [12]: Chọn trong hộp chọn gồm CMND/Hộ chiếu/GSK/Khác. Bắt buộc nhập nếu không có MST
+ Chỉ tiêu [13]: Bắt buộc nhập nếu không có MST 
+ Chỉ tiêu [14]: Bắt buộc nhập Cho phép NSD chọn trong danh mục 
+ Chỉ tiêu [15]: NNT nhập dạng MM/YYYY, phải thuộc khoảng thời gian quyết toán
+ Chỉ tiêu [16]: NNT nhập dạng MM/YYYY, phải thuộc khoảng thời gian quyết toán, kiểm tra Đến tháng >= Từ tháng