Bức tranh tài chính doanh nghiệp góc nhìn dành cho quản lý

Dù bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực,..hay bất kỳ một lĩnh vực nào khác thì bạn cần nắm vững các khái niệm, hiểu đúng bản chất như: Tài chính doanh nghiệp là gì? phân tích báo cáo tài chính, vốn tài sản, dự báo dòng tiền, duy trì ngân sách,… sẽ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ hay những mục tiêu hiệu quả và tốt hơn.

Tài chính doanh nghiệp đề cập đến vấn đề tiếp nhận và phân bổ nguồn tài chính – cách thức một công ty cấp vốn cho tài sản cần để hoạt động kinh doanh và các vận dụng tài sản này với lợi ích cao nhất. Về việc tiếp nhận nguồn vốn, tài chính liên quan đến những câu hỏi sau:

1.  Làm thế nào công ty có được nguồn vốn và cấp vốn cho tài sản tồn kho, thiết bị cũng như các tài sản vật chất khác ?

2.  Công ty nên dùng tiền của chủ sở hữu, vốn vay hay tiền mặt phát sinh từ bên trong ?

3. Nếu vay thì nguồn vốn dưới hình thức nợ nào là phù hợp nhất ?

4. Cho thuê có phải là giải pháp tối ưu để sở hữu không ?

5. Công ty mất bao nhiêu thời gian để thu tiền khách hàng nợ (Khoản phải thu).

6. Khả năng sinh lợi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu công ty hoạt động với tỷ lệ vốn vay lớn hơn.

Bây giờ chúng ta hãy xem việc phân bổ nguồn vốn liên quan đến một số vấn đề sau:

  • Nếu doanh nghiệp có cơ hội đầu tư vào hai trường hợp kinh doanh khác nhau, làm cách nào để xác định trường hợp kinh doanh nào
  • Khoản lợi nhuận nào mà một hoạt động mới cần phải tạo ra để xứng đáng với việc thực hiện? và làm thế nào để đo được lợi nhuận đó
  • Công ty cần bao nhiêu đơn vị sản phẩm hay dịch vụ mới hòa vốn đầu tư?
  • Làm thế nào các nhà quản lý có thể xác định khả năng sinh lợi của nhiều hàng hóa và dịch vụ khách nhau mà họ cung cấp

Tài chính cũng là một hệ thống thông tin. Bên cạnh chức năng kế toán & lưu trữ chi tiết hoạt động kinh doanh, tài chính còn tạo ra các con số mà các nhà quản lý có thể sử dụng để lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động.