Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá thực hiện theo định dạng nào? Nội dung của biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá bao gồm những gì?

image_pdfimage_print

Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá thực hiện theo định dạng nào? Nội dung của biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá bao gồm những gì?