Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo thông tư 133/2016/TT-BTC