Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính của Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

image_pdfimage_print

Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính của Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính của Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì? Thu nhập bằng chứng bằng phương pháp gì? Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân của Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính của Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 420/QĐ-KTNN năm 2024 về những bằng chứng hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm:

Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, thông tin tài chính

a) Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán (BCQT), báo cáo tài chính (BCTC), thông tin tài chính là các kiến nghị với đơn vị được kiểm toán thực hiện hoặc chỉ đạo đơn vị trực thuộc và các bộ phận có liên quan điều chỉnh sổ kế toán, số liệu, thông tin tài chính, BCQT, BCTC theo kiến nghị kiểm toán của KTNN.

b) Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán: Gồm các chứng từ, tài liệu liên quan đến hạch toán điều chỉnh, thông tin tài chính, sổ kế toán hoặc BCQT, BCTC sau khi điều chỉnh theo kiến nghị kiểm toán của KTNN. Trường hợp BCQT, BCTC sau điều chỉnh của đơn vị bao gồm các nội dung điều chỉnh khác theo kết luận của nhiều cơ quan khác nhau thì chỉ rà soát, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận đối với việc thực hiện điều chỉnh theo các kiến nghị kiểm toán của KTNN.

Như vậy, bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính của Kiểm toán nhà nước bao gồm các chứng từ, tài liệu liên quan đến hạch toán điều chỉnh, thông tin tài chính, sổ kế toán hoặc báo cáo tài chính sau khi điều chỉnh theo kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Trường hợp báo cáo tài chính sau điều chỉnh của đơn vị bao gồm các nội dung điều chỉnh khác theo kết luận của nhiều cơ quan khác nhau thì chỉ rà soát, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận đối với việc thực hiện điều chỉnh theo các kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước bằng phương pháp gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 420/QĐ-KTNN năm 2024 về phương pháp thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán như sau:

Phương pháp thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán

Phương pháp thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán vận dụng các phương pháp kiểm tra theo Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; các phương pháp, thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán theo Chuẩn mực KTNN và các quy định liên quan của KTNN, như: Phân tích, tổng hợp, đối chiếu, phỏng vấn…

Việc sử dụng phương pháp thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên nhà nước và nội dung kiến nghị kiểm toán.

Theo đó, các phương pháp thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm:

– Kiểm tra theo Quy định theo dõi;

– Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

– Phân tích, tổng hợp, đối chiếu, phỏng vấn…

Việc sử dụng phương pháp thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên nhà nước và nội dung kiến nghị kiểm toán.

Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân của Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 420/QĐ-KTNN năm 2024 về những bằng chứng hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm:

Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

6. Kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

a) Các kiến nghị của KTNN về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và xem xét xử lý theo quy định pháp luật là các kiến nghị đối với đơn vị được kiểm toán thực hiện hoặc cơ quan quản lý cấp trên chỉ đạo đơn vị trực thuộc, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các tồn tại, hạn chế, sai phạm đến mức phải kiểm điểm đã được KTNN kiến nghị.

b) Bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán: Gồm các hồ sơ, tài liệu, thông tin thu thập được liên quan đến việc chỉ đạo và kết quả việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền xử lý theo các quy định hiện hành.

Theo đó, bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán về kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân của Kiểm toán nhà nước bao gồm:

– Các hồ sơ, tài liệu, thông tin thu thập được liên quan đến việc chỉ đạo;

– Kết quả việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền xử lý theo các quy định hiện hành.