Viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật cảnh cáo thì xếp loại chất lượng viên chức trong năm như thế nào?

Cho tôi hỏi là viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước có được xếp loại chất lượng tốt khi 100% phòng do mình quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ không? Những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện công việc của viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước là gì? Câu hỏi của anh P đến từ Huế.

Viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước có được xếp loại chất lượng tốt khi 100% phòng do mình quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ không?

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

c) Phòng hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

d) 100% phòng thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt trở lên;

đ) Đối với viên chức quản lý tham gia kiểm toán: Trong năm đánh giá, 100% cuộc kiểm toán xếp loại thành viên đoàn kiểm toán từ mức “Đạt” trở lên và có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại thành viên đoàn kiểm toán mức “Khá”.

Như vậy, viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ khi 100% phòng do mình quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên và trong đó phải có ít nhất 70% hoàn thành tốt trở lên.

Ngoài ra, viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước còn cần phải đáp ứng thêm các tiêu chí nêu trên thì mới đủ điều kiện xếp loại tốt.

Những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước là gì?

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 về những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chức trách, công việc được giao đối với viên chức Kiểm toán nhà nước.

Cụ thể tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, gồm:

– Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, đơn vị;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, đơn vị;

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể;

– Trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cá nhân;

– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (tỷ lệ khối lượng công việc đã hoàn thành, chất lượng công việc, tiến độ giải quyết công việc; trách nhiệm trong việc để xảy ra sai sót, vi phạm, khuyết điểm của công chức, viên chức trong đơn vị (nếu có); thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì bị xếp loại chất lượng gì?

Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức Kiểm toán nhà nước được quy định cụ thể tại điểm e khoản 2 Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

e) Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Như vậy, viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước mà có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.