Việc công khai báo cáo tài chính có được thực hiện theo hình thức phát hành ấn phẩm hay không theo quy định?

Việc công khai báo cáo tài chính có được thực hiện theo hình thức phát hành ấn phẩm hay không theo quy định?

Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Việc công khai báo cáo tài chính có được thực hiện theo hình thức phát hành ấn phẩm hay không? Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải kiểm toán thì phải kiểm toán trước hay sau khi công khai? Câu hỏi của anh L (Nghệ An).

Việc công khai báo cáo tài chính có được thực hiện theo hình thức phát hành ấn phẩm hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Luật Kế toán 2015 quy định về thời hạn công khai báo cáo tài chính cụ thể như sau:

Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

1. Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) Thông báo bằng văn bản;

c) Niêm yết;

d) Đăng tải trên trang thông tin điện tử;

đ) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.

Như vậy, theo quy định nêu trên, việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

– Phát hành ấn phẩm;

– Thông báo bằng văn bản;

– Niêm yết;

– Đăng tải trên trang thông tin điện tử;

– Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc công khai báo cáo tài chính có thể được thực hiện theo hình thức phát hành ấn phẩm.

Hình thức công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải kiểm toán thì phải kiểm toán trước hay sau khi công khai?

Căn cứ theo Điều 33 Luật Kế toán 2015 có quy định về kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

Kiểm toán báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có báo cáo kiểm toán kèm theo.

Như vậy, theo quy định nêu trên, Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải kiểm toán thì phải kiểm toán trước khi công khai.

Nội dung công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật Kế toán 2015 có quy định về nội dung công khai báo cáo tài chính như sau:

Nội dung công khai báo cáo tài chính

1. Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước công khai thông tin thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

3. Đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai các nội dung sau đây:

a) Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

b) Kết quả hoạt động kinh doanh;

c) Trích lập và sử dụng các quỹ;

d) Thu nhập của người lao động;

đ) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

Như vậy, theo quy định nêu trên, nội dung công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

– Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

– Kết quả hoạt động kinh doanh;

– Trích lập và sử dụng các quỹ;

– Thu nhập của người lao động;

– Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.