Từ chối xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư có bị phạt không?

Tôi có một câu hỏi như sau: Từ chối xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư có bị phạt không? Câu hỏi của chị N.B.T đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu.

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai cần xác nhận của chủ đầu tư không?

Việc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai cần xác nhận của chủ đầu tư không, theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai phải có xác nhận của chủ đầu tư.

Từ chối xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư có bị phạt không?

Mức xử phạt đối với chủ đầu tư từ chối xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai được quy định tại điểm g khoản 3, điểm k khoản 6 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

g) Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận không đúng vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định;

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

k) Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

Theo điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt

3. Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau:

c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Theo quy định trên, chủ đầu tư từ chối xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai mà không có lý do chính đáng thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với tổ chức, và từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với cá nhân.

Đồng thời chủ đầu tư vi phạm còn bị buộc xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư từ chối xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai là bao lâu?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, phát triển nhà.

Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư từ chối xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai mà không có lý do chính đáng là 01 năm.