Trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước nội dung thông tin sẽ do ai kiểm duyệt?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là ai chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung thông tin trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước? Trưởng ban ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do ai đảm nhiệm? Câu hỏi chị K (Bắc Ninh).

Ai chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung thông tin trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 về phê duyệt thông tin như sau:

Biên tập, phê duyệt thông tin

1. Thông tin trước khi đàng tải trên Cổng thông tin điện tử phải được đánh giá chất lượng, trong trường hợp cần thiết phải được xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung bởi đơn vị, cá nhân cung cấp hoặc đơn vị quản lý lĩnh vực chuyên môn.

Ban biên tập chịu trách nhiệm biên tập và kiểm duyệt thông tin trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử.

2. Các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước được đăng toàn văn.

3. Các loại thông tin sau đây bị từ chối đăng tải

a) Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước; thông tin đã được cấp có thẩm quyền quyết định chưa phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp;

c) Thông tin không đúng sự thật;

d) Thông tin đang trong thời gian xác thực;

đ) Thông tin không bảo đảm chất lượng;

e) Các thông tin khác không được đăng tải theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ban biên tập có trách nhiệm thực hiện kiểm duyệt thông tin trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước.

Khi kiểm duyệt ban biên tập sẽ từ chối đăng tải đối với các loại thông tin sau:

– Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

– Thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước; thông tin đã được cấp có thẩm quyền quyết định chưa phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp;

– Thông tin không đúng sự thật;

– Thông tin đang trong thời gian xác thực;

– Thông tin không bảo đảm chất lượng;

– Các thông tin khác không được đăng tải theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Điều phối công tác tổ chức, quản lý, vận hành hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

– Tổ chức thu thập, phân tích, phân loại và biên tập, kiểm duyệt các nội dung thông tin đưa lên Cổng thông tin điện tử;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng, nội dung, tính chính xác, tuân thủ các quy định của các thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

– Xây dựng chủ trương, kế hoạch, giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử.

– Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử.

– Định kỳ hằng năm báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tình hình hoạt động của Ban biên tập và hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

– Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử liên tục, ổn định, an toàn và bảo mật thông tin.

– Hằng năm, Ban biên tập phối hợp với Báo Kiểm toán, Trung tâm Tin học xây dựng dự toán kinh phí quản lý, vận hành hoạt động Cổng thông tin điện tử, gửi Văn phòng Kiểm toán nhà nước tổng hợp, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trưởng ban ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do ai đảm nhiệm?

Cơ cấu ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Quản lý Cổng thông tin điện tử

1. Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) để thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

Ban biên tập có cơ cấu gồm:

a) Phó Tổng Kiểm toán nhà nước – Trưởng ban;

b) Tổng Biên tập Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban thường trực;

c) Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban biên lập;

d) Trưởng phòng, Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban biên tập (nếu cần thiết);

e) Một số viên chức thuộc Báo Kiểm toán, Trung tâm Tin học – Thành viên.

Như vậy, trưởng ban ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đảm nhiệm.