Trong trường hợp nào thì kiểm toán nhà nước được sử dụng cộng tác viên là cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước?

image_pdfimage_print

Trong trường hợp nào thì kiểm toán nhà nước được sử dụng cộng tác viên là cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước? Kiểm toán nhà nước có được sử dụng cộng tác viên thực hiện tư vấn chuyên môn trong quá trình thực hiện kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán không? Câu hỏi của anh K (Thanh Hóa).

Trong trường hợp nào thì kiểm toán nhà nước được sử dụng cộng tác viên là cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước?

Theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về nguyên tắc thực hiện việc sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước như sau:

Nguyên tắc thực hiện

1. Chỉ sử dụng cộng tác viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này. Việc sử dụng cộng tác viên được thực hiện thông qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bằng văn bản.

2. Việc sử dụng cộng tác viên là cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Cộng tác viên trong nước không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;

b) Theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

c) Theo quy định của các thỏa thuận quốc tế mà Kiểm toán nhà nước ký kết hoặc tham gia.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, cộng tác viên phải tuân thủ các quy định theo hợp đồng đã ký với Kiểm toán nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan; không được giao cho người khác, tổ chức khác thực hiện thay công việc nếu không được sự đồng ý của Kiểm toán nhà nước. Trường hợp cộng tác viên là thành viên Đoàn kiểm toán, phải tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan của Kiểm toán nhà nước.

4. Cộng tác viên phải bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định của Kiểm toán nhà nước về bảo mật thông tin.

5. Cộng tác viên chịu trách nhiệm trước Kiểm toán nhà nước và pháp luật về tính đầy đủ, khách quan, trung thực, hợp pháp của số liệu, tài liệu, kết quả và kết luận đối với nội dung, công việc được thực hiện theo hợp đồng đã cung cấp cho Kiểm toán nhà nước. Kiểm toán nhà nước quyết định việc sử dụng số liệu, tài liệu kết quả và kết luận của cộng tác viên theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, việc sử dụng cộng tác viên là cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Cộng tác viên trong nước không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023.

– Theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

– Theo quy định của các thỏa thuận quốc tế mà Kiểm toán nhà nước ký kết hoặc tham gia.

Kiểm toán nhà nước có được sử dụng cộng tác viên thực hiện tư vấn chuyên môn trong quá trình thực hiện kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023 có quy định về các công việc được sử dụng cộng tác viên như sau:

Các công việc được sử dụng cộng tác viên

Kiểm toán nhà nước sử dụng cộng tác viên thực hiện các công việc (khi cần thiết) gồm:

1. Tư vấn về chuyên môn

a) Tư vấn chuyên môn trong việc xây dựng chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn chuyên môn kiểm toán;

b) Tư vấn trong công tác chuẩn bị kiểm toán: Thuyết trình về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý và những bất cập, hạn chế trong thực tế liên quan đến nội dung kiểm toán; khảo sát, thu thập thông tin; xác định trọng tâm, trọng yếu, rủi ro kiểm toán, nội dung và phương pháp kiểm toán; xây dựng các tiêu chí kiểm toán,…;

c) Tư vấn chuyên môn trong quá trình thực hiện kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán;

d) Tư vấn chuyên môn trong quá trình kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, trả lời khiếu nại, giải quyết khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Như vậy, theo quy định nêu trên, kiểm toán nhà nước sử dụng cộng tác viên thực hiện các công việc tư vấn về chuyên môn khi cần thiết , trong đo có tư vấn chuyên môn trong quá trình thực hiện kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán.

Ngoài ra, kiểm toán nhà nước sử dụng cộng tác viên thực hiện các công việc khác như tham gia hỗ trợ công tác kiểm toán và các công việc khác do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

Danh sách cộng tác viên được lập dựa trên những căn cứ nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023 có quy định về lựa chọn cộng tác viên như sau:

Lựa chọn cộng tác viên

1. Lập danh sách cộng tác viên: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cộng tác viên hoặc căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình kiểm toán, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xác định nhu cầu sử dụng cộng tác viên, đề xuất nội dung công việc cần sử dụng cộng tác viên và lập danh sách cộng tác viên trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, theo quy định nêu trên, danh sách cộng tác viên được lập dựa trên căn cứ vào nhu cầu sử dụng cộng tác viên hoặc căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình kiểm toán, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xác định nhu cầu sử dụng cộng tác viên, đề xuất nội dung công việc cần sử dụng cộng tác viên và lập danh sách cộng tác viên trình Tổng Kiểm toán nhà nước.