Trong trường hợp nào thì cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế đặt in?

Trong trường hợp nào thì cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế đặt in?

Cá nhân kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không? Trong trường hợp nào thì cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế đặt in? Cá nhân kinh doanh muốn mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in phải đơn đề nghị mua hóa đơn gửi cơ quan thuế và kèm theo giấy tờ nào?

Cá nhân kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về loại hóa đơn như sau:

Loại hóa đơn

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

...

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 như sau:

Phương pháp khấu trừ thuế

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, hóa đơn giá trị gia tăng là hóa cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động theo quy định trên.

Như vậy, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng sử dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng đồng thời không thuộc đối tượng được xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Cá nhân kinh doanh muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì phải thực hiện chuyển đổi loại hình sang doanh nghiệp.

Trong trường hợp nào thì cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế đặt in?

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn do cơ quan thế đặt in như sau:

Áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Cục Thuế) đặt in hóa đơn để bán cho các đối tượng sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (nếu đủ điều kiện) theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này.

Theo quy định nêu trên, cá nhân kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được đặt mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in:

– Cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử;

– Không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán;

– Không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Cá nhân kinh doanh muốn mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in phải có đơn đề nghị mua hóa đơn gửi cơ quan thuế và kèm theo giấy tờ nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Theo đó, cá nhân kinh doanh muốn mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in phải có đơn đề nghị mua hóa đơn gửi cơ quan thuế khi mua hóa đơn và kèm theo giấy tờ sau đây:

– Cá nhân kinh doanh là người mua hóa đơn (hoặc người được cá nhân kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật mua hóa đơn) thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

– Có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp cá nhân kinh doanh lần đầu mua hóa đơn.

Lưu ý: Khi đến mua hóa đơn cá nhân kinh doanh mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.