Trong công tác phòng chống tham nhũng, người đứng đầu cơ quan thuế có trách nhiệm gì khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý?