Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Phó Tổng Kiểm toán nhà nước có phải là trưởng ban biên tập Cổng thông tin không? Phó trưởng ban biên tập Cổng thông tin do ai đảm nhiệm và có trách nhiệm, quyền hạn như thế nào? Câu hỏi của chị B đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước, căn cứ theo quy định tại Điều 15 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì Trưởng Ban biên tập có trách nhiệm và quyền hạn sau:

– Điều hành hoạt động của Ban biên tập.

– Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, phát triển của Cổng thông tin điện tử.

– Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và nội dung thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử.

– Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Biên tập; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập.

– Trực tiếp hoặc ủy quyền cho Tổng Biên tập Báo Kiểm toán (Phó Trưởng Ban thường trực) kiểm duyệt thông tin, tin, bài, ảnh, video đăng trên Cổng thông tin điện tử; kiểm duyệt mức chi trả nhuận bút, thù lao hằng tháng của Cổng thông tin điện tử theo quy định.

– Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban biên tập để đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động của Ban biên tập và Cổng thông tin điện tử.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước là trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước đúng không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 về cơ cấu Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước như sau:

Quản lý Cổng thông tin điện tử

1. Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) để thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

Ban biên tập có cơ cấu gồm:

a) Phó Tổng Kiểm toán nhà nước – Trưởng ban;

b) Tổng Biên tập Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban thường trực;

c) Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban biên lập;

d) Trưởng phòng, Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban biên tập (nếu cần thiết);

e) Một số viên chức thuộc Báo Kiểm toán, Trung tâm Tin học – Thành viên.

2. Báo Kiểm toán là đơn vị Thường trực Ban biên tập, chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hoạt động Cổng thông tin điện tử dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban biên tập.

3. Trung tâm Tin học phối hợp với Báo Kiểm toán thực hiện quản trị hệ thống, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động Cổng thông tin điện tử.

Như vậy, theo quy định trên thì Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đảm nhiệm.

Phó trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do ai đảm nhiệm và có trách nhiệm, quyền hạn như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì Phó trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán đảm nhiệm.

Quyền hạn và trách nhiệm của Phó trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 17 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 cụ thể như sau:

– Tham mưu giúp Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban thường trực trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

– Tham mưu, đề xuất với Phó Trưởng Ban thường trực các ý kiến xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử.

– Trực tiếp biên tập thông tin, tin, bài, ảnh, video đăng trên Cổng thông tin điện tử theo Quy trình xử lý thông tin của Cổng thông tin điện tử.

– Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ của Ban biên tập.

– Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử; kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp xử lý sự cố thông tin (nếu có).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban biên tập và Phó trưởng Ban thường trực.