Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Phó Trưởng Ban thường trực Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do ai đảm nhiệm? Câu hỏi của anh H (Hải Phòng).

Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì Phó Trưởng Ban thường trực có trách nhiệm và quyền hạn sau:

– Tham mưu giúp Trưởng Ban biên tập tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

– Trực tiếp kiểm duyệt thông tin, tin, bài, ảnh, video đăng trên Cổng thông tin điện tử theo Quy trình xử lý thông tin của Cổng thông tin điện tử; kiểm duyệt mức chi nhuận bút, thù lao hằng tháng của Cổng thông tin điện tử theo sự ủy quyền của Trưởng Ban biên tập.

– Tham mưu các giải pháp xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử, trình Trưởng Ban biên tập phê duyệt.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban biên tập.

Phó Trưởng Ban thường trực Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do ai đảm nhiệm?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 về cơ cấu ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước như sau:

Quản lý Cổng thông tin điện tử

1. Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) để thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

Ban biên tập có cơ cấu gồm:

a) Phó Tổng Kiểm toán nhà nước – Trưởng ban;

b) Tổng Biên tập Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban thường trực;

c) Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban biên lập;

d) Trưởng phòng, Báo Kiểm toán – Phó Trưởng ban biên tập (nếu cần thiết);

e) Một số viên chức thuộc Báo Kiểm toán, Trung tâm Tin học – Thành viên.

2. Báo Kiểm toán là đơn vị Thường trực Ban biên tập, chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hoạt động Cổng thông tin điện tử dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban biên tập.

3. Trung tâm Tin học phối hợp với Báo Kiểm toán thực hiện quản trị hệ thống, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động Cổng thông tin điện tử.

Như vậy, Phó Trưởng Ban thường trực Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước do Tổng Biên tập Báo Kiểm toán nhà nước đảm nhiệm.

Phó Trưởng Ban thường trực có quyền chỉ đạo và phân công công việc cho Phó Trưởng Ban biên tập không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng Ban biên tập

1. Tham mưu giúp Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban thường trực trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

2. Tham mưu, đề xuất với Phó Trưởng Ban thường trực các ý kiến xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử.

3. Trực tiếp biên tập thông tin, tin, bài, ảnh, video đăng trên Cổng thông tin điện tử theo Quy trình xử lý thông tin của Cổng thông tin điện tử.

4. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ của Ban biên tập.

5. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử; kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp xử lý sự cố thông tin (nếu có).

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban biên tập và Phó trưởng Ban thường trực.

Theo đó thì Phó Trưởng Ban thường trực có quyền chỉ đạo và phân công công việc cho Phó Trưởng Ban biên tập và Phó Trưởng ban biên tập có nghĩa vụ phải thực hiện các công việc được giao.

Các yêu cầu đối với thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Yêu cầu đối với các thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì thông tin phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

– Trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tốt nhất cho việc triển khai chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, cũng như nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

– Phù hợp với mục đích, yêu cầu của Cổng thông tin điện tử, tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước và các quy định khác có liên quan;

– Việc khai thác, đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào, nhưng phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.