Tổng tiền thực nhận trong bảng lương thuế có bắt buộc phải khớp với tổng tiền khi công ty chuyển khoản lương

Tổng tiền thực nhận trong bảng lương thuế có bắt buộc phải khớp với tổng tiền khi công ty đi lương chuyển khoản qua ngân hàng hay không?

Tổng tiền thực nhận trên bảng lương thuế không bắt buộc khớp với tổng tiền khi công ty thanh toán bằng chuyển khoản. Vì cũng có công ty vừa thanh toán bằng chuyển khoản, vừa thanh toán bằng tiền mặt nên sẽ có sự chênh lệch  hoặc là số công ty còn nợ lương nhân viên chưa chi trả hoặc chuyển thừa cho nhân viên. Nó sẽ thể hiện ở số dư TK 334 bạn ak