Tổ chức tài chính vi mô có được chuyển sang năm sau số kinh phí dự án chưa sử dụng hết không? Kết cấu tài khoản 466 – Nguồn kinh phí dự án ra sao?

image_pdfimage_print

Tổ chức tài chính vi mô có được chuyển sang năm sau số kinh phí dự án chưa sử dụng hết không? Kết cấu tài khoản 466 – Nguồn kinh phí dự án ra sao?

Cho tôi hỏi là Tổ chức tài chính vi mô có được chuyển sang năm sau số kinh phí dự án chưa sử dụng hết không? Kết cấu tài khoản 466 – Nguồn kinh phí dự án ra sao? Câu hỏi của chị N.V.P đến từ Bình Thuận.

Tổ chức tài chính vi mô có được chuyển sang năm sau số kinh phí dự án chưa sử dụng hết không?

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Tài khoản 466- Nguồn kinh phí dự án

1. Nguyên tắc kế toán:

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí dự án của TCTCVM.

Nguồn kinh phí dự án là khoản kinh phí do Chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài viện trợ, tài trợ trực tiếp thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án đã được duyệt, để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội không vì mục đích lợi nhuận. Việc sử dụng nguồn kinh phí dự án phải theo đúng dự toán được duyệt và phải quyết toán với cơ quan, tổ chức cấp kinh phí;

b) Nguồn kinh phí dự án phải được hạch toán chi tiết theo từng dự án và từng nguồn hình thành theo quy định;

c) Nguồn kinh phí dự án phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung hoạt động, đúng tiêu chuẩn, định mức và trong phạm vi dự toán đã được duyệt;

d) Cuối mỗi năm tài chính, TCTCVM phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí dự án với cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản và với từng cơ quan, tổ chức cấp phát kinh phí theo chính sách tài chính hiện hành. Số kinh phí sử dụng chưa hết được xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. TCTCVM chỉ được chuyển sang năm sau số kinh phí dự án chưa sử dụng hết khi được cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền chấp nhận;

đ) Cuối năm tài chính, nếu số chi hoạt động bằng nguồn kinh phí dự án chưa được duyệt quyết toán, thì kế toán kết chuyển nguồn kinh phí dự án năm nay sang nguồn kinh phí dự án năm trước.

….

Theo quy định nêu trên, tổ chức tài chính vi mô phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí dự án theo chính sách tài chính hiện hành vào cuối mỗi năm tài chính với các cơ quan sau:

– Cơ quan tài chính;

– Cơ quan chủ quản;

– Với từng cơ quan, tổ chức cấp phát kinh phí.

Số kinh phí sử dụng chưa hết được xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Và tổ chức tài chính vi mô chỉ được chuyển sang năm sau số kinh phí dự án chưa sử dụng hết khi được cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền chấp nhận.

Tài khoản kế toán 466 – Nguồn kinh phí dự án của tổ chức tài chính vi mô có kết cấu như thế nào?

Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí dự án của tổ chức tài chính vi mô, căn cứ theo quy định tại Điều 35 Thông tư 31/2019/TT-NHNN thì tài khoản 466 có kết cấu như sau:

Bên Nợ: – Số chi bằng nguồn kinh phí dự án đã được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí dự án.

– Số kinh phí dự án sử dụng không hết hoàn lại.

Bên Có: – Số kinh phí dự án đã thực nhận.

Số dư bên Có: – Phản ánh số kinh phí dự án chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng chưa được quyết toán.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết:

– Năm trước.

– Năm nay.

Tổ chức tài chính vi mô chỉ được phép mở và sử dụng tài khoản 466 – Nguồn kinh phí dự án khi nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

1. Phương pháp mở và hạch toán trên các tài khoản:

a) TCTCVM được mở thêm các tài khoản cấp 4 và các tài khoản cấp 5 đối với những tài khoản quy định Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của TCTCVM nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

TCTCVM chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định tại Thông tư này khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động;

b) Việc hạch toán trên các tài khoản trong bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ – Có). Tính chất số dư của các tài khoản được quy định tại phần nội dung hạch toán các tài khoản.

Khi lập bảng cân đối tài khoản kế toán tháng và năm, các TCTCVM phải phản ánh đầy đủ và đúng tính chất số dư của các loại tài khoản nói trên (đối với tài khoản thuộc tài sản Có và tài khoản thuộc tài sản Nợ) và không được bù trừ giữa hai số dư Nợ – Có (đối với tài khoản thuộc tài sản Nợ – Có);

c) Việc hạch toán trên các tài khoản ngoài bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ đơn (Nợ – Có – Số dư Nợ).

Như vậy, tổ chức tài chính vi mô chỉ được phép mở và sử dụng tài khoản 466 – Nguồn kinh phí dự án khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động.