Tính thuế tài nguyên như thế nào đối với hộ gia đình khai thác và sử dụng nước thiên nhiên để sinh hoạt?